Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939 - 1945
Powiększ czcionkę A A A | DrukujDrukuj Strona główna > Status WMSPDW


Status WMSPDW

WSTĘP

Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającym obywateli polskich, małoletnich ofiar wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat. Dzieci te szczególnie są chronione przez prawo międzynarodowe zawarte w konwencji genewskiej z 1924 roku.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Organizacja nosi nazwę „Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny” (skrót: W-MSPDW) dalej zwana Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)oraz niniejszym Statutem.

2. Stowarzyszenie jest organizacją kombatancką i zarejestrowane posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Olsztyn w województwie warmińsko-mazurskim.

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie statutową działalność i realizuje zadania publiczne na rzecz:

a) kombatantów-swoich członków;

b) wszystkich kombatantów niezrzeszonych w Stowarzyszeniu;

c) osób starszych i niepełnosprawnych;

d) wdów i wdowców pozostałych po członkach Stowarzyszenia oraz po innych kombatantach niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.

§2

1. Stowarzyszenie ma prawo posiadania sztandaru oraz używania pieczęci, odznak o oznak według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

2. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własny organ prasowy.

3. Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia własnej działalności gospodarczej służącej realizacji jego celów statutowych.

4. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i być ich członkiem.

§3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

3. Osoby pełniące w Stowarzyszeniu określone statutem funkcje z wyboru mogą być na mocy uchwały Zarządu Głównego lub oddziału terenowego zatrudnione w charakterze pracowników.

§4

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Głównego może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji działających na rzecz pokolenia żyjącego w czasie II Wojny Światowej jak również podejmować z nimi współpracę zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§5

Stowarzyszenie uznaje za swoje święto dzień zakończenia II Wojny Światowej-
8 maja.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSBY ICH REALIZOWANIA

§6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

1.      integracja środowiska małoletnich ofiar wojny 1939-1945, którzy w dniu 8 maja 1945 roku nie mieli ukończonych 18 lat;

2.      udzielanie pomocy prawnej swoim członkom  występującym z roszczeniami o rekompensaty za poniesione szkody oraz powstałe skutki ich następstw od rządów państw winnych II Wojny Światowej;

3.      inspirowanie i utrwalanie osobistych historycznych wspomnień z okresu II Wojny Światowej;

4.      otaczanie opieką członków Stowarzyszenia i pozostałych po nich wdów i wdowców, oraz wdów i wdowców pozostałych po zmarłych kombatantach niezrzeszonych w Stowarzyszeniu, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;

5.      czuwanie nad patriotyczną i obywatelską postawą swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemna życzliwość;

6.      reprezentowanie interesów swych członków wobec władz organów administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona godności i honoru członków Stowarzyszenia;

7.      umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;

8.      organizowanie pomocy socjalnej dla członków Stowarzyszenia oraz osób starszych i niepełnosprawnych.

§7

Sposoby realizacji założonych celów:

1.      udział członków w życiu kulturalno-społecznym oddziałów terenowych i ich środowisk;

2.      inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy członkom, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną;

3.      działanie na rzecz środowiska kombatanckiego;

4.      przedstawienie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii w sprawach swych członków;

5.      realizowanie współpracy z właściwymi instytucjami i organizacjami, zwłaszcza kombatanckimi w kraju i zagranicą;

6.      gromadzenie materiałów historycznych oraz ich upowszechnianie i popularyzowanie

7.      informowanie władz publicznych o problemach kombatanckich i działalności Stowarzyszenia;

8.      prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i gospodarczej;

9.      tworzenie wśród parlamentarzystów przyjaznego klimatu dla realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie pisemnej deklaracji potwierdzi swoje członkostwo.

§9

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      członków zwyczajnych;

b)      członków wspierających;

c)      członków honorowych;

2. członkowie Stowarzyszenia posiadają legitymacje oraz mogą nosić oznakę organizacyjną.

§10

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba:

a)      fizyczna, która w dniu 8 maja 1945 roku nie miała ukończonych 18 lat;

b)      niepozbawiona praw publicznych;

c)      akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Decyzję o przyjęciu członków zwyczajnych do Stowarzyszenia podejmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a)      uczestniczyć w zebraniach oddziału terenowego z głosem decydującym;

b)      wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia;

c)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz;

d)     korzystania z pomocy prawnej i socjalno-bytowej Stowarzyszenia;

e)      odwołania się do władz Stowarzyszenia w sprawach osobistych;

f)       uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia;

g)      reprezentowania Stowarzyszenia z upoważnienia zarządów na imprezach organizowanych przez jednostki wojskowe i organizacje społeczne;

h)      być wyróżnianym.

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a)      brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,

b)      przestrzegać postanowień Statutu oraz stosować się do uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,

c)      być koleżeńskim i nie naruszać solidarności organizacyjnej,

d)     regularnie opłacać składki członkowskie.

§11

1. Członkiem wspierającym może być:

a)      osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową;

b)      osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

2. Decyzję o przyjęciu członków wspierających do Stowarzyszenia podejmuje zarząd oddziału terenowego na podstawie pisemnej deklaracji. W takim samym trybie ustaje członkostwo wspierającego.

3. Członek wspierający ma prawo:

a)      członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego;

b)      brać udział z głosem doradczym w spotkaniach statutowych władzach Stowarzyszenia;

c)      być wyróżnianym.

4. Członek wspierający ma obowiązek:

a)      przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

b)      regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§12

1. Członkiem honorowym może być:

a)      osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia;

b)      osoba fizyczna, która w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Decyzję o nadaniu (odebraniu) godności członka honorowego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny lub oddział terenowy, który taką godność nadał.

3. Członek honorowy ma prawo:

a)      członka zwyczajnego oprócz prawa wyborczego;

b)      brać udział z głosem doradczym w spotkaniach statutowych władzach Stowarzyszenia;

c)      brać udział z głosem doradczym w zjazdach i zebraniach;

d)     być wyróżnianym;

e)      nie opłaca składek członkowskich.

4. Członkowie honorowi Stowarzyszenia są otaczani powszechnym szacunkiem i zapraszani do udziału w uroczystościach bądź imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§13

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1.      dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie do zarządu oddziału terenowego;

2.      skreślenia z listy członków;

3.      orzeczenia kary wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego;

4.      śmierci członka.

§14

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w razie:

a)      nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy;

b)      skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z niskich pobudek.

2. Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie za pośrednictwem zarządu oddziału terenowego do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§15

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w razie:

a)      naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia;

b)      nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Osobom wykluczonym ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie na zasadach i w trybie określonym w §37 ust. 1 i §50 ust.2.

§16

Utrata praw członkowskich powoduje niemożność dalszego sprawowania funkcji społecznych we władzach Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§17

Organizacja Stowarzyszenia obejmuje:

1.      szczebel krajowy – władze krajowe;

2.      szczebel terenowy – oddział terenowy.

§18

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2. W zebraniach biorą udział członkowie lub delegaci wybrani według zasad ustalonych w regulaminie wyborczym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% plus jedna osoba uprawniona do głosowania.

§19

1. Zebrania są prawomocne w pierwszym terminie jeżeli ilość uczestniczących członków lub delegatów wyniesie 50% plus jedna osoba.

2. Zebranie w drugim terminie jest prawomocne po upływie następującego czasu:

a)      na szczeblu krajowym po upływie 12 godzin;

b)      na szczeblu terenowym po upływie 2 godzin.

A. Szczebel Krajowy

§20

W fazie organizacyjnej funkcje władzy krajowej pełni Komitet Założycielski lub najwyższa hierarchicznie powołana struktura organizacyjna Stowarzyszenia.

§21

Władzami krajowymi Stowarzyszenia są:

1.      Walny Zjazd Delegatów;

2.      Zarząd Główny;

3.      Główna Komisja Rewizyjna;

4.      Główny Sąd Koleżeński.

I Walny Zjazd Delegatów

§22

Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§23

1. Walny Zjazd Delegatów zwołuje się jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

a)      z głosem decydującym-delegaci wybrani na zebraniach w oddziałach terenowych w liczbie proporcjonalnej ustalonej przez Zarząd Główny;

b)      z głosem doradczym-członkowie władz krajowych, jeżeli nie są delegatami oraz członkowie honorowi i osoby zaproszone.

§24

1. Walny Zjazd Delegatów Zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia co 4 lata.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia osoby, o których mowa w §23 ust. 2, co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.

3. Walny Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Główny.

§25

1. Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Zwyczajnego należy:

a)      Uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

b)      Rozpatrywania sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i informacji Głównego Sądu Koleżeńskiego;

c)      Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz krajowych oraz podjęcie uchwał w tych sprawach, a także rozpatrzenie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

d)     Wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

e)      uchylenie uchwał zebrań oddziałów terenowych, zawieszonych przez Zarząd Główny w myśl postanowienia § 28 ust. 2 pkt q;

f)       uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz zmian w Statucie;

g)      podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§26

1 Walny Zjazd Delegatów Nadzwyczajny zwoływany jest:

a)      z inicjatywy Zarządu Głównego;

b)      na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;

c)      na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby zarządów kół.

2 Zarząd Główny zwołuje Walny Zjazd Delegatów Nadzwyczajny w ciągu trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały, zgłoszenia wniosku. Walny Zjazd Delegatów Nadzwyczajny obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

3 W Walnym Zjeździe Delegatów Nadzwyczajnym biorą udział ostatnio wybrani delegaci na zebraniach w oddziałach terenowych. Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

II Zarząd Główny

§ 27

1 Zarząd Główny składa się z 10-15 członków (minimum jeden przedstawiciel z każdego oddziału terenowego).

2 Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezydium w składzie 5-11 członków w tym: prezesa, trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium.

3 Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się stosownie do potrzeb co najmniej 2 razy w roku.

4 Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje jego Prezydium zawiadamiając członków Zarządu co najmniej na 10 dni przed datą posiedzenia i przesyłając im porządek obrad.

§ 28

1 Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów zgodnie z postanowieniami Statutu oraz podjętymi uchwałami i odpowiada przed nim za swą pracę.

2 Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów;

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c)      ustalanie zasad i trybu wyboru władz, wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów;

d) uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonywania;

e) współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz organami państwowymi i samorządu terytorialnego;

f) ustalanie szczegółowych zasad powoływania i rozwiązywania zarządów oddziałów terenowych;

g) udzielanie pomocy zarządom oddziałów terenowych w ich pracy oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów terenowych;

i) uchwalanie regulaminów i wytycznych dla władz Stowarzyszenia niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów;

j) powoływanie komisji problemowych i innych organów pomocniczych Zarządu Głównego oraz uchwalanie ich regulaminu i zakresu działalności;

k) ustanowienie odznaki;

l) nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia oraz innych wyróżnień przewidzianych w Statucie;

m) udzielanie wyróżnień we własnym zakresie;

n) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

o) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

p) rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego,

q) zawieszanie uchwał zebrań oddziałów terenowych, jeżeli są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami Zarządu Głównego;

r) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów terenowych lub poszczególnych członków tych zarządów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu  lub uchwałami Zarządu Głównego;

s) w razie zawieszenia zarządu oddziału terenowego – Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez zebranie oddziału terenowego,

t) informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia;

u) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów;

v) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów Delegatów;

w) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do innych władz Stowarzyszenia;

x) powoływanie i odwoływanie zespołów ds. (zał. nr 2) oraz zatwierdzanie planu ich działalności.

§ 29

1 W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Stowarzyszenia kieruje Prezydium Zarządu Głównego w ramach kompetencji określonych w § 28 ust. 2 pt. a, b, e, g, h, j, m, n, r, t, u, v.

2 Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są stosownie do potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

3 W posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium mogą uczestniczyć osoby zaproszone.

4 Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdania ze swej działalności co najmniej 2 razy w roku.

III Główna Komisja Rewizyjna

§ 30

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej.

§ 31

1 Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.

2 Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej od jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 32

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1 kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2 składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z oceną całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia oraz wniosku co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi

3 Składanie Zarządowi Głównemu corocznych informacji o wykonaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonych kontroli.

4 Nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziału terenowego.

5 Uczestnictwo przedstawiciela (członka) Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium

IV Główny Sąd Koleżeński

§ 33

1 Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-9 członków.

2 Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, 1-2 wiceprzewodniczących i sekretarza oraz członków.

§ 34

1 Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy orzekanie spraw:

a) jako pierwsza instancja – orzeka o odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia w sprawach wynikających z pełnienia funkcji we władzach krajowych i terenowych,

b) jako druga instancja – rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów terenowych oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego pierwszej instancji,

2 Ponadto do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

a) nadzór nad działalnością Sądów Koleżeńskich oddziałów terenowych,

b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zjeździe Delegatów

3 Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§ 35

1 Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w pierwszej instancji w trzyosobowych zespołach orzekających, a w drugiej instancji w pięcioosobowych zespołach orzekających.

2 W zespołach orzekających w drugiej instancji nie mogą brać udziału członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego, którzy uczestniczyli w wydawaniu orzeczenia w pierwszej instancji

§ 36

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1 upomnienie,

2 nagana,

3 zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku do trzech lat,

4 wykluczenie ze Stowarzyszeniach

§ 37

 

1 Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do sądu drugiej instancji .

2 Główny Sąd Koleżeński składa informację ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Delegatów.

3 Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydawane w drugiej instancji są ostateczne.

B. Szczebel terenowy

§ 38

1 Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały terenowe. Do zorganizowania oddziału terenowego wymagana jest liczba co najmniej 15 członków.

2 Założenie oddziału terenowego następuje na podstawie wniosku komitetu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

3 Członkowie zrzeszeni w oddziałach terenowych kierując się postanowieniami Statutu i swą działalnością zapewniają realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 39

Władzami oddziału terenowego Stowarzyszenia są:

1 zebranie ogólne oddziału terenowego,

2 zarząd oddziału terenowego,

3 komisja rewizyjna oddziału terenowego,

4 sąd koleżeński oddziału terenowego I Zebranie Ogólne Oddziału Terenowego

§ 40

1 Zebranie ogólne oddziału terenowego jest najwyższą władzą oddziału terenowego.

2 Zebranie ogólne oddziału terenowego odbywa się według planu ustalonego przez zarząd oddziału terenowego, co najmniej raz na kwartał.

3 Zebranie ogólne oddziału terenowego może być również zwołane:

a) na wniosek Zarządu Głównego,

b) na wniosek komisji rewizyjnej oddziału terenowego,

c)      na wniosek 1/3 liczby członków oddziału terenowego,

d) w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania,

4 Zebranie ogólne sprawozdawczo- wyborcze odbywa się co 4 lata, a zebranie sprawozdawcze odbywa się co 2 lata.

5 O terminie i porządku obrad zebrań, o których mowa w ust. 3 i 4 zarząd oddziału terenowego zawiadamia członków oddziału terenowego i osoby zaproszone na 7 dni przed datą zebrania.

6 Członkowie władz krajowych, jeżeli nie są członkami oddziału terenowego, biorą udział w zebraniach koła z głosem doradczym.

§ 41

1 Do kompetencji zebrania ogólnego sprawozdawczo- wyborczego należy:

a) uchwalenie planów działania przedstawionych przez zarząd oddziału terenowego,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej oddziału terenowego,

c)      ocena działalności oddziału terenowego i jego władz (udzielanie absolutorium), podejmowanie uchwał w tych sprawach oraz uchwał co do udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,

d) wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej oddziału terenowego oraz sądu koleżeńskiego oddziału terenowego,

e) wybór delegatów na walny zjazd delegatów według zasad ustalonych przez Zarząd Główny,

f) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady

2 Do kompetencji zebrania ogólnego sprawozdawczego należą sprawy wymienione w ust. 1 pkt. a, b, c, f oraz

a) analizowanie bieżącej działalności oddziału terenowego,

b) przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie z listy członków oddziału terenowego

3 Wymierzanie kar organizacyjnych o których mowa w § 49 ust. 1 pkt. 1,2, należy do kompetencji ogólnego zebrania oddziału terenowego.

II Zarząd oddziału terenowego

§ 42

1 Zarząd oddziału terenowego składa się z 3-5 członków.

2 Zarząd oddziału terenowego wybiera spośród siebie prezydium w składzie: prezesa, sekretarza i skarbnika. W większych liczebnie zarządach wybiera się także 1-2 wiceprezesów.

3 Posiedzenie zarządu oddziału terenowego odbywa się według planu ustalonego przez Zarząd co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 43

1 Zarząd oddziału terenowego kieruje bieżącą działalnością oddziału terenowego w okresie między ogólnymi zebraniami, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi władz Stowarzyszenia oraz odpowiada przed nim za swą pracę.

2 Do kompetencji zarządu oddziału terenowego należy:

a) wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia

b) reprezentowanie członków oddziału terenowego na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

c)      uchwalanie projektu planu działania i projektu budżetu oddziału terenowego,

d) zarządzenie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny

e) organizowanie zebrań dyskusyjnych o tematyce społeczno- ekonomicznych imprez kulturalnych i rozrywkowych dla członków oddziału terenowego i ich rodzin

f) analizowanie sytuacji socjalno- bytowej członków oddziału terenowego i ich rodzin oraz podejmowanie działań zmierzających do jej poprawy.

g) udzielanie pomocy w wypadkach losowych,

h) prowadzenie ewidencji członków oddziału terenowego oraz zbieranie składek członkowskich,

i) przedstawienie władzom zwierzchnim wniosków w sprawach wyróżnień członków oddziału terenowego,

j) nadanie (odebranie) godności członka honorowego oddziału terenowego oraz innych wyróżnień przewidzianych w Statucie,

k) rozpatrywanie spraw naruszenia przez członków oddziału terenowego postanowień Statutu i przedstawienie wniosków w tych sprawach do decyzji ogólnego zebrania oddziału terenowego,

l) składania sprawozdań ze swej działalności na zebraniach ogólnych, sprawozdawczych i sprawozdawczo- wyborczych oraz Zarządowi Głównemu,

m) zwoływanie ogólnych zebrań oddziału terenowego,

n) powoływanie sekcji ds. (załącznik 3), zatwierdzanie ich planu działalności

III Komisja rewizyjna oddziału terenowego

§ 44

Komisja rewizyjna oddziału terenowego jest organem kontrolnym na szczeblu oddziału terenowego odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

§ 45

1 Komisja rewizyjna oddziału terenowego składa się z 3 członków.

2 Komisja rewizyjna oddziału terenowego wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału terenowego:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej od jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 46

Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału terenowego należy:

1 Dokonywanie minimum jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału terenowego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i regularności opłacania składek członkowskich.

2 Składanie sprawozdań na ogólnym zebraniu oddziału terenowego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Zarządu i wnioskami co do udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału terenowego

3 Składanie zarządowi oddziału terenowego okresowych informacji z wykonywania budżetu i o wynikach przeprowadzonej kontroli.

4 Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału terenowego.

5 Zwoływania zebrania ogólnego oddziału terenowego (w sytuacji szczególnej)

IV Sąd koleżeński oddziału terenowego

§ 47

1 Sąd koleżeński oddziału terenowego składa się z 3 członków.

2 Sąd koleżeński oddziału terenowego wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 48

1 Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału terenowego należy orzekanie w sprawach dotyczących członków zrzeszonych w danym oddziale terenowym.

2 Przewodniczący sądu koleżeńskiego oddziału terenowego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach zarządu oddziału terenowego i komisji rewizyjnej oddziału terenowego z głosem doradczym.

3 Sąd koleżeński oddziału terenowego rozpatruje sprawy w trzyosobowym zespole orzekającym w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wpłynięcia przedmiotu rozprawy.

§ 49

Sąd koleżeński oddziału terenowego może wymierzać następujące kary organizacyjne:

1 upomnienie,

2 nagana,

3 zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,

4 wykluczenie ze stowarzyszenia

§ 50

1 Sąd koleżeński oddziału terenowego składa sprawozdanie ze swej działalności zebraniu ogólnemu oddziału terenowego oraz Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu.

2 Od orzeczeń sądu koleżeńskiego oddziału terenowego przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

ROZDZIAŁ V

 SPOSÓB WYBORU WŁADZ ORAZ TWORZENIA DODATKOWYCH STRUKTUR

§ 51

1 Wybory do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

2 Ukonstytuowanie się władz odbywa się pod przewodnictwem prowadzącego zebranie lub przedstawiciela władz nadrzędnych w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnym od przyjętej decyzji przez zebranie.

3 Do rozwiązywania różnych problemów statutowych Stowarzyszenia, można powoływać na wszystkich szczeblach organizacyjnych komisje, sekcje, zespoły o dowolnym pod względem liczebności stanie.

4 W szczególnych wypadkach, za zgodą Zarządu Głównego, oddziały terenowe mogą powoływać koła.

§ 52

1 W przypadku zdekompletowania władz w trakcie kadencji, władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji.

2 Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ VI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACYJNA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 53

1 Członkowie Stowarzyszenia, którzy dopuścili się przewinień organizacyjnych, ponoszą odpowiedzialność przed Sądami Koleżeńskimi.

2 Przewinienia organizacyjne polegają na naruszeniu Statutu, zasad programowych Stowarzyszenia, uchwał władz i regulaminów, postępowaniu niezgodnym z zasadami etyki lub działaniu na szkodę Stowarzyszenia.

3 Osoba ukarana ma prawo odwoływania się do wyższych instancji Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Delegatów włącznie.

4 Wykonanie orzeczeń sądów koleżeńskich należy do właściwych zarządów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

WYRÓŻNIENIA ORGANIZACYJNE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 54

Za zasługi w pracy dla realizacji celów Stowarzyszenia, mogą być udzielane następujące wyróżnienia:

1 nadanie tytułu honorowego członka stowarzyszenia,

2 wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia,

3 wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla oddziału terenowego,

4 nadanie odznaki honorowej Stowarzyszenia,

5 wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego,

6 Nagroda pieniężna lub rzeczowa

§ 55

1 Wpis do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia (oddziału terenowego) dokonuje się na mocy uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia (zarządu oddziału terenowego)

2 Odznakę za zasługi dla Stowarzyszenia przyznaje Prezydium Zarządu Głównego.

3 Wyróżnienie dyplomem uznania lub listem gratulacyjnym dokonuje się na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia lub zarządu oddziału terenowego.

§ 56

Za wybitne zasługi dla dobra kraju lub za wyróżniającą się działalność społeczną władze Stowarzyszenia mogą przedstawić do właściwych władz administracyjnych, samorządowych albo do organów organizacji społecznej wnioski o wyróżnienie członków Stowarzyszenia. Wnioski te mogą w szczególności dotyczyć:

1 nadania orderu lub odznaczenia państwowego (resortowego) albo odznaki,

2 przyznania nagrody rzeczowej lub pieniężnej na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

3 wyróżnienie poprzez spopularyzowanie osiągnięć w masowych środkach informacji a zwłaszcza w prasie kombatanckiej,

4 wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego,

5 włączenia do składu delegacji reprezentującej środowiska kombatanckiej

ROZDZIAŁ VIII

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 57

1 Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2 Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest zarząd główny.

3 Zarządy oddziałów terenowych mogą nabywać, zbywać lub obciążać majątek nieruchomy Stowarzyszenia jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu Głównego Krajowego.

4 Do realizacji działalności gospodarczej zarządy wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia powołują:

a) Zarząd Główny – powołuje zespół ds. gospodarczych w składzie jak zał. nr 2

b) Zarząd oddziału terenowego – powołuje sekcję ds. gospodarczych, w składzie jak zał nr 2

5 Do realizacji działalności wydawniczej Zarząd Główny powołuje zespół ds. medialnych w składzie jak zał. nr 2

§ 58

1 Fundusze Stowarzyszenia powstają z:

a) wpisowego i składek członkowskich,

b) dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,

c)      dochodów z imprez i zbiórek,

d) dochodów z działalności wydawniczej i gospodarczej,

e) dochodów z majątku stowarzyszenia,

f) ofiarności społecznej

2 Pozyskiwanie funduszy Stowarzyszenia może odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3 Do gromadzenia funduszy Stowarzyszenia upoważnione są wszystkie szczeble organizacyjne, które wykazują je w swoich rocznych rozliczeniach finansowych przesyłanych do akceptacji szczebla nadrzędnego.

4 Gromadzenie funduszy w kołach odbywać się będzie na podstawie decyzji zarządów terenowych.

§ 59

1 Fundusze Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową i nie można przeznaczać ich do podziału między jego członków.

2 Podstawą gospodarki finansowej Zarządu Głównego i zarządów oddziałów terenowych stanowią budżety przygotowywane przez odpowiednie zarządy i zatwierdzone przez zebrania.

3 Wszystkie szczeble organizacyjne Stowarzyszenia gromadzą swoje fundusze na założonych kontach bankowych, o których informują Zarząd Główny (nie dotyczy kół).

4 Wszystkie szczeble organizacyjne Stowarzyszenia mogą uzyskiwać osobowość prawną o czym powiadamiają Zarząd Główny (nie dotyczy kół).

§ 59 a

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

§ 60

1 Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika i sekretarza w każdej strukturze Stowarzyszenia.

2 Zarządy oddziałów terenowych mogą składać oświadczenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w granicach umocowania przez Zarząd Główny.

§ 61

1 Wysokość składek członkowskich oraz wpisowego określa Walny Zjazd Delegatów.

2 Każdy oddział terenowy ma prawo podwyższania składki członkowskiej oraz wpisowego na pokrycie własnych potrzeb statutowych o czym decyduje ogólne zebranie oddziału terenowego.

3 Zarząd oddziału terenowego w szczególnych przypadkach może zastosować ulgi a nawet zwolnić z opłaty składki członkowskiej poszczególnych członków

4 Oddział terenowy rozlicza się ze składek członkowskich oraz wpisowego wobec władz nadrzędnych biorąc za podstawę wielkości stawek ustalonych przez Walny Zjazd Delegatów.

5 Oddział terenowy odprowadza 30% funduszu uzyskanego ze wszystkich źródeł dochodu do Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

6 Zarządy oddziałów terenowych pozostawiają 70% funduszu uzyskanego ze wszystkich źródeł dochodu do swojej dyspozycji zgodnie z uchwalonym i zatwierdzonym budżetem.

7 Zarządy wszystkich szczebli organizacyjnych mogą zatrudnić członków Stowarzyszenia i ustalać ich zadania oraz wysokość wynagrodzeń, w ramach swoich budżetów.

8 Zarząd główny uzyskane środki z innych źródeł niż uzyskane fundusze z oddziałów terenowych przeznacza do dyspozycji zespołu ds. socjalno- turystycznych na potrzeby całego Stowarzyszenia, zgodnie z zatwierdzonym budżetem.

9 Zarząd główny uzyskane środki z innych źródeł niż fundusze z oddziałów terenowych może również przeznaczyć na następujące wydatki

a) pokryć koszty utrzymania biura, w tym: opłata lokalu, energii, rozmów telefonicznych oraz wyposażenia gospodarczo- technicznego,

b) zakup kwiatów na uroczystości pogrzebowe,

c)      pokryć koszty związane z zakupem leków dla członków o najniższych dochodach emerytalno- rentowych,

d) ma prawo pokryć koszty nagród dla najbardziej zasłużonych członków Stowarzyszenia,

e) ma prawo do wynagradzania finansowego wolontariuszy Stowarzyszenia, jeżeli takowe środki posiada w swoim budżecie,

f) Zarząd Główny ma prawo do pokrycia kosztów podróży dla swoich członków, których pełnienie funkcji jest związane z wyjazdami służbowymi.

ROZDZIAŁ IX

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 62

1 Statut i zmianę statutu uchwala Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2 Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek zawiadomić Sąd Rejonowy o zmianie Statutu.

3 Statut oraz jego zmiany obowiązują po dokonaniu wpisu w rejestrze sądowym.

§ 63

1 Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje w pierwszym terminie zwyczajny lub nadzwyczajny walny zjazd delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania a w drugim terminie po upływie 12 godzin, bez względu na liczbę obecnych.

2 Uchwała w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia winna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 64

W sprawach nieuregulowanych w Statucie decyzję podejmuje Prezydium Stowarzyszenia przez bieżące uchwały.

§ 65

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządzają zarządy zgodnie z ustaleniami statutowymi.