Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939 - 1945


Aktualności

INFORMACJA O WALNYM ZJEŹDZIE

   Zrząd główny Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny w Olsztynie zwołuje Walny Zjazd Delegatów na dzień 18 06.2016.
 
      Zjazd odbędzie się w sali nr 219 Urzędu Miasta Olsztyn-Ratusz o godz.11,00.
                          Porządek obrad.
1.Otwarcie zjazdu,wybór prezydium.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie Zarządu Głównego.
4.Ocena działalności Zarządu, wnioski komisji rewizyjnej, udzielenie absolutorium dla Zarządu.
5.Zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
6.Przyjęcie regulaminów Sądu Koleżeńskiego.
7.Wybory: Zarządu Głównego   Komisji Rewizyjnej   Sądu Koleżeńskiego
8.Sprawy różne i wniesione.
9.Zamknięcie obrad zjazdu 
Członkowie oddziału Olsztyn i Oddziałów Terenowych są mile widziani
DZIĘKUJEMY ZA LICZNY UDZIAŁ W OBRADACH.
                                                                                                           PREZYDIUM ZARZĄDU